HU | EN Látássérült nézet Normál nézet
 
Bodrogolaszi    
 
Kenézlõ    
 
Olaszliszka    
 
Sárazsadány    
 
Szegi    
 
Vajdácska    
 
Vámosújfalu    
 
 
ZÖLD KÖR    
 
ÉLETFA    

A projekt lényegi elemeinek összefoglalója

Aktív lakosok keresése
Célja: megtalálni minden akcióterületi településen azokat, akik hajlandók bekapcsolódni a közösségi tevékenységekbe. Számukra felajánljuk a Közösségi munkás és önkéntes koordinátor (KÖZÖK) tréningen való részvételt.

KÖZÖK tréning
Célja: képessé tenni a kiválasztott helyi aktív lakosokat hogy közösségi munkát végezzenek településükön.

Közösségi beszélgetések
Célja: a település lakosságának és a mélyszegénységben élők aktivizálása, közösségi folyamat fenntartása, erőforrások azonosítása, cselekvési terv készítése.

Internetes aloldal
Célja: az információáramlás és a projekt eseményeinek elektronikus formában történő biztosítása. Célcsoport: közvetlenül az akcióterület településein élők és közvetetten a projekt iránt érdeklődők.

Mediáció tréning
Célja: helyben (az akcióterületen) legyen legalább 5 fő, mediációs módszert alkalmazó szakember kiképzése.

Civil érdekképviselet fejlesztése
Célja: a társadalmi kapcsolódások, civil kezdeményezések megerősítése, a társadalmi szereplők/szervezetek közötti együttműködések ösztönzése, valamint az akcióterületen mélyszegénységben élők érdekeinek megjelenítése és hatékony képviselete a helyi tervezési, fejlesztési, döntési folyamatokban.

Szakmai műhely
Célja: A projektben résztvevő helyi szakemberek számára szakmai támogatás, fejlesztés, közösségi folyamat szakmai támogatása.

Esetmegbeszélés
Célja: Az esetmegbeszélés célja a segítő tevékenység tervezésével, az esetvezetéssel kapcsolatos problémák „teamben” való megbeszélése, illetve a team segítséget adjon az esethozó személyes érzelmeinek a megértéséhez, az adott probléma kreatív megoldásához. konzultációs alkalmak biztosítása

Tapasztalatcserék, látóutak
Célja: A mélyszegénységben élők, az aktív lakosok megismertetése más helyeken jól működő modellekkel, továbbá szakmai, kommunikációs és kapcsolatépítési ismeretek bővítése, képességfejlesztés az önkormányzati/kisebbségi önkormányzati vezetők, képviselőtestületi tagok és önkormányzati alkalmazottak, humán közszolgáltatásokat nyújtó intézmények vezetői és alkalmazottai, civil szervezetek, egyházak képviselői számára.

Közösségi beszélgetések
Célja: a település lakosságának és a mélyszegénységben élők aktivizálása, közösségi folyamat fenntartása, erőforrások azonosítása, cselekvési terv készítése.

Konzultációk, tanácsadások
Célja: Az életvezetési technikák, ismeretek bővítése, az önellátás képességének javítása, a foglalkoztathatósági, tanulási és mobilitási készségek erősítése, fejlesztése.

Hírlevél kiadása és terjesztése
Célja: a közösségi folyamat nyilvánosságának fenntartása, lakosság bevonása, információnyújtás.

Partnerségi fórumok
Célja: a településeken megtalálható önkormányzat, civil szervezetek, intézmények közötti együttműködés a közösségi folyamat támogatására, a mélyszegénységben élők és a lakosság javaslatainak településszintű megfogalmazása.

Mediációs szolgáltatás
Célja: konfliktuskezelés.

Számítógép-kezelő képességfejlesztés, szomszédsági önkéntes tréning, önkéntes felkészítés, szociális gazdaság, zöld gazdaság, közösségi vállalkozás képességfejlesztés
Célja: Képességfejlesztés az akcióterület településein élők, különös tekintettel a mélyszegénységben élő csoportok, családok, egyének számára a szükségletfeltárás során már megfogalmazódott igények, lehetőségek és erőforrások szerint.

Szupervízió
Célja: A projektben résztvevő szakemberek számára személyiségfejlesztés, kiégés megakadályozása, saját mentálhigiénéjének karbantartása.

Közösségi rendezvények, egészségügyi szűrő alkalmak, szomszédsági napok
Célja: A mélyszegénységben élők bekapcsolása a település közösségi életébe, előítélet és konfliktusoldás, egészségi állapot romlásának megakadályozása, az önkéntesség, a közösségi vállalkozás, a környezetvédelem és a zöld gazdaság eszméjének és lehetőségeinek népszerűsítése, tudatosítása.


Projekt adatok:

A projekt időszaka: 2011.november 1 – 2014. május 31.
A támogatás összege: 93.685.602 FtAz együttműködő szervezetek bemutatása:

A Zöld Kör és az Életfa Segítő Szolgálat Egyesület (mint konzorciumi partner) 2011. november 1. – 2014. május 31. között a Sárospataki és Tokaji Kistérség 7 kistelepülésén komplex szociális településfejlesztési projektet valósít meg, mely kiterjed:

 • a mélyszegénységben élők életkörülményeit javító szociális szolgáltatásokra és képzési programokra, valamint
 • a közösségi kohéziót erősítő, a helyi társadalmi szereplőket aktivizáló programokra (pl. közösségi fórumok, szomszédsági program, látóutak, mediáció stb.).
A Zöld Kör küldetése:

A Zöld Kör elődszervezete, a Hajdúböszörményi Ifjúsági Természetvédő Kör azzal a céllal jött létre, hogy komplex környezetvédelmi, oktatási és településfejlesztési programokkal segítsük Hajdúböszörmény és térsége környezeti állapotának javítását, természeti értékeinek megőrzését. A Zöld Kör a környezet- és természetvédelem komplex, társadalmi felfogásából kiindulva elsősorban a környezeti nevelésre és szemléletformálásra, valamint a helyi közösségi erőforrások mobilizálására helyezi a hangsúlyt. Egyesületünk kiemelt figyelmet fordít a legsúlyosabb környezeti és szociális problémákkal küzdő, szegregált lakossági-önkormányzati együttműködések kialakítására. A Zöld Kör 1991. óta végzi tevékenységét. Székhelyünk Hajdúböszörményben található, emellett Debrecenben környezeti tanácsadó irodánk működik, valamint Bodrogolasziban (a projekt akcióterületének részét képező településen) telephellyel rendelkezünk (vízitúrabázis a Bodrog partján). Az Egyesület munkáját 5 fő állandó munkatárs, valamint 5-6 önkéntes segíti.

 • Társadalmi részvétel a területfejlesztésben:
  egyesületünk az észak-alföldi civil környezetvédő szervezeteknek rendszeres jelleggel egyeztető fórumokat szervez, emellett egy információs honlappal, valamint egy környezetvédelmi hírlevéllel segítjük a civil és szakmai szervezetek közötti kapcsolattartást. Életre hívtuk az Észak-Alföldi Regionális Környezetvédelmi Hálózatot (amelynek szervezetünk a koordinátora), valamint részt veszünk a régiót érintő környezeti jellegű szakmai intézkedések előkészítésében (szakértői stábunk véleményezi a regionális fejlesztéssel kapcsolatos előterjesztéseket, dokumentumokat). Mindemellett alapítói vagyunk mind az Észak-alföldi Regionális, mind a Hajdú-Bihar Megyei és a Hajdúböszörményi Kistérségi Civil Egyeztető Fórumnak.

 • Természetismereti táborok szervezése:
  egyesületünk minden nyáron természetvédelmi-szemléletbővítő rekreációs táborokat szervez a 8-16 évesek részére (Bodrogolasziban).

 • Természetvédelmi kutatás és értékmegőrzés:
  egyesületünk tudományos-szakmai kutatásokat végez a természeti értékek feltárása és megőrzése érdekében. (kezdeményezésünkre az elmúlt 20 évben több veszélyeztetett terület felkerült a védett területek listájára).
 • Lakossági környezetvédelmi tanácsadás:
  az egyesület megalakulása óta támogatjuk tanácsadással és szakmai szolgáltatásokkal a helyi lakosok környezetvédelmi kezdeményezéseit (pl. bejelentések kivizsgálása, szakmai hatósághoz továbbítása stb.) Debreceni tanácsadó irodánk a Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának (KÖT Háló) tagjaként működik. Emellett több nehéz társadalmi-gazdasági helyzetben lévő észak-alföldi (kétezer fő lélekszám alatti) kistelepülés környezetvédelmi programjának az előkészítésén dolgozunk a helyi lakosság bevonásával.
 • Környezeti nevelés:
  energiahatékonysági vándorkiállításunk felnőtteknek, míg a „Zöld Kör természetjáró suli” a gyermekek részére kínál hasznos ismereteket évek óta. Nagy hangsúlyt fektetünk a hulladékgazdálkodással kapcsolatos helyes magatartás és fogyasztói attitűdök kialakítására a lakosság körében. Kicsiknek és nagyoknak szóló kampányainkkal, akcióinkkal a szelektív gyűjtést és a komposztálást népszerűsítjük (pl. részvétel a Hulladék Munkaszövetség (HUMUSZ) „Nulla hulladék” című kampányában”).


Céljaink és fejlődési lehetőségeink:

 • A térségi erőforrások feltárását és kiaknázását célzó, helyi szükségletekre reagáló szociális és közösségfejlesztő programok kidolgozása és megvalósítása az Észak-magyarországi elmaradott térségekben/településeken.
 • Többoldalú (lakossági, civil, vállalkozói, önkormányzati stb.) partnerségek kialakítása.
 • A szociálisan hátrányos helyzetűek aktív társadalmi bevonását, életlehetőségeik bővítését célzó tematikus programok/szolgáltatások kidolgozása.


Az ÉLETFA Segítő Szolgálat Egyesület 1989-ben alakult a debreceni Csapókerti Közösségi Házban. Az évek során komoly tapasztalatokat szerzett a szociális és közösségi szolgáltatások fejlesztése terén. Új intézményi modellt hozott létre, és 2005-ig segítette működését, mely magában foglalta:
• családsegítő-, gyermekjóléti szolgáltatásokat,
• ifjúság perifériára sodródó csoportjaival való foglalkozást,
• idősgondozás feladatait,
• közösségfejlesztést, közösségi munkát,
• non-profit szervezetek segítését,
• közművelődési feladatokat,
• lakossági szolgáltatásokat,
• önkéntes tevékenységek szervezését.

Főbb programjaink (1989-2005):

 • 1989-1990 – Családsegítő szolgálat
 • 1997-1998 - Tanyagondnoki külterületi segítő szolgáltatás
 • 2002-2003 - Szomszédsági önkéntes program
 • információk
 • ügyintézés segítése

Főbb programjaink (2005-2007):

 • HEFOP 2.2.1. - P.-2004-10-0047/4.0
 • ÉLETFA Önkéntes Központ
 • Kapu önkéntesek
 • Szomszédsági önkéntesek (Csapókert, Bayk A. kert, Haláp, Nagyrábé)
 • német, román, bolgár partnerekkel
 • európai identitás gondolata
 • műhely, konferencia, nyilvánosság


Célunk:
a társadalomban felmerülő problémákra, speciális igényekre megoldásokat találni. Hozzá kívánunk járulni az összetartó, befogadó és közösségi alapú társadalom megteremtéséhez, az önkéntesség, az aktív állampolgáriság, az európaiság elterjesztéséhez, megerősítéshez, továbbá a munkaerőpiacról kiszorult emberek reintegrációjához.

Tevékenységeinket:

 • személyes és helyszíni konzultációkkal,
 • szakmai képzések, szemináriumok, konferenciák szervezésével,
 • különböző kiadványok megjelentetésével,
 • önkéntes programok és az ÉLETFA Önkéntes Központ működtetésével,
 • hazai és nemzetközi együttműködésekben,
 • szakmai hálózatokban való aktív részvételünkkel valósítjuk meg.
 • Azon dolgozunk, hogy
 • képző központot hozzunk létre az Észak-alföldi régióban,
 • erősítsük a közösségi szemléletet, gondolkodást,
 • önkéntes tevékenységet népszerűsítsük,
 • elősegítsük a civil szervezetek együttműködését,
 • a hazai settlement mozgalmat erősítsük,
 • közösségfejlesztő szakmai szervezetek közötti együttműködés fejlődjön,
 • aktív szereplők legyünk a Szomszédsági Központok és Settlementek Nemzetközi Szövetségében (IFS), és az Európai Önkéntes Központban (CEV),
 • előmozdítsuk az aktív állampolgáriságot, az európaiság eszméjét, a társadalmi, közösségi részvételt.A weboldal a "Bodrog-menti felzárkóztató program" (TÁMOP 5.1.3-09/2-2010-0021) projekt keretében,
a SIMONINFO Multimédia és Oktatási Kft. kivitelezésében valósult meg.